Triangles

Jurisprudence

Jurisprudence ir nozare, kas cieši saistīta ar tiesību sistēmu, tiesiskajām normām, to interpretāciju un ieviešanu. Tā ietver arī juridiskus pētījumus, tiesisku analīzi, juridisku argumentāciju un tiesību prakses izpratni. Šajā nozarē tulkojumi ir būtiski, jo tie sniedz tiesisku informāciju un nodrošina saprotamību starptautiskā līmenī, īpaši tad, kad juridiskās sistēmas un tiesiskie dokumenti ir rakstīti dažādās valodās.

Jurisprudencē tulkojumi visbiežāk vajadzīgi tamdēļ, lai pareizi būtu tiesību akti, piemēram, starptautiski līgumi, rezolūcijas, konvencijas vai direktīvas. Tāpat tiesas procesā vai juridiskā dokumentācijā būtiski ir korekti tulkojumi un termini, piemēram, tiesvedības materiālos, spriedumos, lēmumos. Arī precīzi iztulkoti juridiski pētījumi, raksti, grāmatas, zinātniski darbi vai starptautiskas juridiskas saziņas veidi (sarunas, konsultācijas, konferences, mediācija) nodrošinās sapratni, novēršot interpretācijas kļūdas un nesaskaņas.